Izredni občni zbor

V A B I L O

Na izredni  Občni zbor Tekaškega društva Bovec , ki bo v torek, 28. 5. 2019  ob 18,00 v jedilnici OŠ Bovec.

DNEVNI  RED:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Izvolitev organov občnega zbora
    1. delovnega predsedstva
    1. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  3. Razrešitev organov Tekaškega društva Bovec
  4. Volitve novih organov Tekaškega društva Bovec
  5. Razno

Dolžnost vseh članov društva je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj  petina članov.

                                                                             Tekaško društvo Bovec                                                                            
Vasja Vitez